ข้อมูลผู้บังคับโดรน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนกซ์ เป็นชื่อทางการตลาดภายใต้ บริษัทกระเป่าตังค์จำกัด เลขประจำตัวผูเสียภาษี 0105565020211 ใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ ว.00003/2566 บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท (“ท่าน”)  โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สำหรับเว็บไซต์ www.dronethai.org และ nexbk.com บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ“)  เพื่ออธิบายถึงกระบวนการการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท (“ประมวลผลข้อมูล”)  รวมถึงวิธีการที่บริษัทปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)โดยประกาศฉบับนี้ใช้เฉพาะกับข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น และไม่ใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น 

ประกาศฉบับนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น กำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายโดยทั่วไป เพื่อควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งท่านอาจต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของท่านในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุไปถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมไปถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม และข้อมูลของนิติบุคคล

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลประเภทเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) และเซิร์ฟเวอร์ (server) เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา เว็บไซต์อ้างอิง และวันที่และเวลาของผู้เยี่ยมชม โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เพื่อให้เข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทมากขึ้น และบริษัทอาจเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยภาพรวม เช่น การรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol) สำหรับเข้าสู่ระบบและสำหรับแสดงความคิดเห็นในบล็อก (blog) ของ www.dronethai.orgโดยบริษัทจะเปิดเผยเฉพาะที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol) ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบและผู้ที่แสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับที่ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (อธิบายด้านล่าง)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจมีปฏิสัมพันธ์ หรือมีการโต้ตอบกับบริษัทในลักษณะที่กำหนดให้บริษัทต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยจำนวนและประเภทของข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของการโต้ตอบ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
 2. เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มสำหรับการบริการที่ท่านสนใจเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
 3. เมื่อท่านได้ทำการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ และเป็นแหล่งข้อมูลที่ปรากฏในสาธารณะ เช่น บริษัทในเครือ หน่วยงานราชการ เว็บไซต์ที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของท่านในรูปแบบสาธารณะ สื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านได้เป็นสมาชิกอยู่ และท่านได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครใช้บริการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ อายุ สัญชาติ เลขประจำตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 • ข้อมูลการติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line ID บัญชีผู้ใช้งาน Facebook
 • ข้อมูลการทำธุรรกรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ข้อมูลความคิดเห็นและพฤติกรรม เช่น ข้อมูลความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการใช้บริการ ซึ่งท่านได้กรอกลงบนแบบฟอร์มของบริษัท
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและท่านยินยอมนำส่งให้แก่บริษัท เช่น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log), การตั้งค่า และข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการค้นหา ข้อมูลการเข้าชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ เวลาตอบสนองของหน้าเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ หรือข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวกับวิธีการเยี่ยมชมและเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำร้องขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้การสมัครสมาชิก การซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าหรือบริการของบริษัท
 2. เพื่อช่วยเหลือและให้บริการหลังการขายแก่ท่าน ภายหลังจากที่ท่านได้ซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการกับบริษัท
 3. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าหรือการบริการของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการเก็บสถิติ วิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงสินค้าหรือการบริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าและการให้บริการของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
 5. เพื่อการแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งเพื่อนำเสนอสินค้าหรือการบริการต่าง ๆ ที่ท่านอาจให้ความสนใจผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เช่น ข้อความ SMS และ Line เป็นต้น
 6. เพื่อการบริหาร และจัดการเว็บไซต์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของท่านเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยการบันทึกหรือการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท การจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อการปรับแต่ง ประเมินและปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 7. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่ได้เกิดขึ้นกับบริษัท

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามหลักการของการรักษาความลับ (confidentiality)  ความสมบูรณ์ (integrity) และความพร้อมใช้งาน (availability) เพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันทางด้านเทคนิค (technical safeguard) มาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard)  และการจำกัด/ควบคุมการเข้าถึง (access control) โดยบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

ผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบท่านตามกฎหมาย เว้นแต่ว่ากฎหมายอนุญาตให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม อย่างไรก็ตาม หากบริษัททราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทโดยไม่ชักช้า

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้ ซึ่งบริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาไว้ต่อไป หากมีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ ทั้งนี้ บริษัทจะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่น ภายใต้ความยินยอมของท่านหรือตามที่กฎหมายได้อนุญาตให้บริษัทสามารถเปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม ทั้งนี้ บุคคลหรือองค์กรที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังต่อไปนี้

 • บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงสค์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศฉบับนี้
 • ผู้ให้บริการ
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการของบริษัทหรือคู่ค้าอื่น ๆ ของบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของบริษัท ผู้ให้บริการด้านสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และด้านกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการของบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นเพื่อติดต่อท่านในนามของบริษัท หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 
 • พันธมิตรทางธุรกิจ
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ เช่น การมอบสิทธิประโยชน์โดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
 • การบังคับใช้กฎหมาย
  บริษัทอาจจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอทางราชการจากหน่วยงานของรัฐ 
 • การถ่ายโอนธุรกิจ
  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนทรัพย์สินอื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคลลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

การจัดเก็บและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทในประเทศไทย และบนระบบคลาวด์นอกประเทศไทย  โดยบริษัทอาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร หรือบนระบบคลาวด์นอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ภายในเว็บไซต์ของบริษัทอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท หากท่านคลิกลิงก์ (link) ของบุคคลที่สาม ท่านจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

บริษัทไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ประกาศความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สาม เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

การโฆษณาสำหรับการทำรีมาร์เก็ตติ้ง (Remarketing)

บริษัทใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้งของบุคคลที่สามเพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ (รวมถึง Google, Facebook) แก่ผู้ที่เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทก่อนหน้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของ Google หรือบน Google Display Network ผู้ค้าภายนอก (รวมถึง Google, Facebook) โดยการใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณานั้นอ้างอิงจากการเข้าชมครั้งก่อน ๆ ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้ตามประกาศของบริษัทและประกาศความเป็นส่วนตัวของ Google

ท่านสามารถตั้งค่ากำหนดให้ Google แสดงโฆษณาให้แก่ท่าน โดยตั้งค่าโฆษณาของ Google และท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการโฆษณาโดยการตั้งค่าคุกกี้ หรือใช้ปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ (browser plugin)

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงาน และบริษัทในเครือโดย (ก) มีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อให้บริการ หรือดำเนินการในนามของบริษัท และ (ข) บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น และในกรณีที่พนักงาน หรือบริษัทในเครือบางรายอยู่นอกราชอาณาจักร ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ท่านยินยอมให้มีการโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังต่างประเทศ 

บริษัทจะไม่ทำการให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการ หรือเมื่อบริษัทมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิของบริษัทต่อบุคคลภายนอก หรือต่อสาธารณชน

หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใน www.dronethai.org และได้ระบุที่อยู่อีเมล (Email Address) ของท่านไว้ บริษัทอาจทำการส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งฟีเจอร์ใหม่ (new features) หรือเพื่อขอความคิดเห็น หรือแจ้งอัปเดตสินค้า หรือบริการของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงใช้บล็อกของบริษัทเป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร หากท่านมีการส่งคำร้องขอถึงบริษัท (เช่น ผ่านอีเมลสนับสนุน) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยการชี้แจงหรือตอบสนองต่อคำร้องขอของท่าน และบริษัทจะใช้มาตรการที่จำเป็นตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม สินค้า หรือการบริการ และทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google, Facebook เป็นต้น ในการนำเสนอสินค้าและการบริการที่เหมาะสมกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสินค้าหรือการได้รับการบริการจากบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน

บริษัทอาจส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือแจ้งจดหมายข่าวสารไปยังอีเมลหรือข้อความ SMS ของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกิจกรรมหรือข่าวสารที่น่าสนใจให้กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งขอถอนความยินยอมผ่านช่องทางการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

เว็บไซต์ของบริษัทอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัท บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการในกิจกรรมที่ปรากฎบนเว็บไซต์เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจใช้สิทธิใด ๆ ต่อไปนี้

การเพิกถอนความยินยอม: หากท่านให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่ ถูกจำกัดโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

การขอเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทจัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึง ขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เรา

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล:  ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ (automatic machine-readable) และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ ไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่ ไม่สามารถโอนข้อมูลได้ในทางเทคนิค

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา เว้นแต่ บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย

การลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทเก็บรักษาข้อมูลโดยไม่จำเป็นอีกต่อไป หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอม หรือคัดค้านการประมวลผล (ตามที่อธิบายข้างต้น)

การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในช่วงเวลาที่บริษัทตรวจสอบคำขอแก้ไข หรือคัดค้านของท่าน หรือเมื่อหมดความจำเป็นและบริษัทต้องลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทระงับการประมวลผลแทน 

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ที่บริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัท ได้ทำการใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (similar technologies) เพื่อแสดงเนื้อหาเฉพาะบุคคล โฆษณาที่ตรงต่อความสนใจ และจัดเก็บการตั้งค่าลงบนคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้ คือ ชุดข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชม ทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมกลับมายังเว็บไซต์ บริษัทได้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถระบุและติดตามผู้เยี่ยมชมการใช้งานเว็บไซต์ www.dronethai.org และในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้จัดเก็บคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ ท่านควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจมีข้อเสีย คือ ฟีเจอร์บางประการของเว็บไซต์บริษัทอาจไม่สามารถทำงานได้

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่ทราบเหตุละเมิด ในกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทจะแจ้งถึงเหตุละเมิดและมาตรการเยียวยาให้แก่ท่านโดยไม่ชักช้าผ่านทางเว็บไซต์ SMS อีเมล โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ตอบรับลงทะเบียน (ถ้ามี)

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศนี้เป็นครั้งคราว และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศฉบับนี้ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในประกาศฉบับนี้ จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมุลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

ข้อมูลติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท กระเป๋าตังค์ จำกัด
เลขที่ 18 ซ.โชคชัยสี่แยก 59 ถ.โชคชัยสี่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล : info@nextbk.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-0777781